Privacy- en cookiepolicy

PRIVACY VERKLARING - VANDEMOORTELE NEDERLAND B.V. en GROUPE SEB NEDERLAND B.V.

De ACTIE voor ontvangst van het diamant welkomstpakket via https://www.tefal-diamant-actie.nl/diamant-welkomstpakket, wordt georganiseerd door Tefal : Groupe SEB Nederland B.V.; en Diamant : Vandemoortele Nederland BV, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 30166381 Vanaf 1/07/2020: Vandemoortele Europe NV, Nederlandse Branche, Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde, KvK-nummer 77720237.

Alle persoonsgegevens die DIAMANT en TEFAL verkrijgen in het kader van de ACTIE zullen door hen worden verwerkt met inachtneming van de in Nederland geldende wetgeving (in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”)).

Alle persoonsgegevens worden door DIAMANT verwerkt overeenkomstig de Vandemoortele Group privacy & personal data protection policy (beschikbaar op https://vandemoortele.com/vandemoortele-group-privacy-personal-data-protection-policy (ENG)) en deze Privacyverklaring.

Alle persoonsgegevens worden door TEFAL verwerkt overeenkomstig het privacy beleid van Groupe SEB (beschikbaar op https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies) en deze Privacyverklaring.

De persoonsgegevens worden verwerkt om de deelnemers efficiënt te kunnen informeren over het verloop van de ACTIE. Elke deelnemer heeft, in overeenstemming met en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder volgende rechten: het recht op informatie, het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om zich te verzetten, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking, het recht om zijn/haar toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

DIAMANT en TEFAL worden beschouwd als “verantwoordelijken voor de verwerking” in de zin van de AVG. Voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de ACTIE, treedt HOKRA B.V., De Vort 5, 4225SH, Noordloos als verwerker van de persoonsgegevens op (“VERWERKER”).

1. ACTIE
DIAMANT en TEFAL bieden natuurlijke personen de gelegenheid om deel te nemen aan de ACTIE zoals omschreven in de Actievoorwaarden.

Wanneer een natuurlijke persoon zijn/haar gegevens invult op het online deelnemingsformulier, verwerken DIAMANT en TEFAL (alsook de VERWERKER voor rekening van DIAMANT en TEFAL) de persoonsgegevens van de deelnemers alleen voor de uitvoering van de ACTIE.

DIAMANT en TEFAL stellen alles in het werk om de privacy van de deelnemer te beschermen en ervoor te zorgen dat de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens kunt toevertrouwen aan DIAMANT en TEFAL. Deze Privacyverklaring is bedoeld om deelnemers aan de ACTIE te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Via het online deelnemingsformulier zal u gevraagd worden om uw toestemming te geven zodat DIAMANT en TEFAL uw persoonsgegevens kunnen verwerken in het kader van de ACTIE zoals beschreven in de Actievoorwaarden en deze Privacyverklaring. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen met .

2. Persoonsgegevens van de deelnemer aan de Actie
DIAMANT en TEFAL verwerken de persoonsgegevens die de deelnemer verstrekt via het online deelnameformulier. De persoonsgegevens die DIAMANT en TEFAL verwerken omvatten onder meer voornaam, achternaam, NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, en andere deelnemingsvoorwaarden. DIAMANT en TEFAL verwerken geen gevoelige gegevens over de deelnemers. Deelnemers worden daarom gevraagd om dergelijke gegevens niet in het deelnemingsformulier voor DIAMANT en TEFAL te vermelden. Als er toch GEVOELIGE GEGEVENS aan DIAMANT worden verstrekt, stemt de deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat DIAMANT deze gegevens verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

3. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer
De persoonsgegevens die deelnemers aan de ACTIE aan DIAMANT en TEFAL verstrekken, worden door hen uitsluitend gebruikt om een verantwoord, rechtmatig en efficiënt verloop van de ACTIE te kunnen garanderen. DIAMANT en TEFAL verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor de ACTIE met een looptijd van 1 april 2020 t/m 14 september 2020, waarbij de aankoop tussen 1 april 2020 en uiterlijk 31 augustus 2020 heeft plaatsgevonden.

De deelnemer wordt ervan in kennis gesteld dat de aangestelde VERWERKER in naam en voor rekening van DIAMANT en TEFAL verwerkingen uitvoert in het kader van de ACTIE, en deelnemers stemmen ermee in dat de persoonsgegevens die ze hebben verstrekt, worden verwerkt door de VERWERKER in naam en voor rekening van DIAMANT en TEFAL in het kader van de ACTIE.

4. Toestemming
Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, geven de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming dat DIAMANT en TEFAL, de persoonsgegevens die ze aan hen hebben verstrekt, verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en voor het rechtmatig doel van de ACTIE.

De deelnemers hebben het recht om op elk moment hun toestemming in te trekken. Ze kunnen dit doen door contact op te nemen met de klantenservice van DIAMANT via  en met de klantenservice van TEFAL via met de vraag om hun gegevens te wissen.

Door het aankruisen van de lege “aankruisboxen” op het deelnameformulier:
“П Ik akkoord met de Actievoorwaarden” “ П Ik akkoord met de Privacyverklaring” gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door DIAMANT en TEFAL in het kader van de ACTIE.

Door het aankruisen van volgende lege ““aankruisbox” op het deelnameformulier:
“П Ja, stuur mij 4x per jaar de lekkerste frituur inspiratie van Diamant” gaat de deelnemer ermee uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door DIAMANT in het kader van direct marketing doeleinden van uitsluitend DIAMANT.

Door het aankruisen van volgende lege ““aankruisbox” op het deelnameformulier:
“П Ja, ik wil op de hoogte blijven van acties, nieuws en recepten en schrijf me in voor de nieuwsbrief van TEFAL” gaat de deelnemer ermee uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt worden door TEFAL in het kader van direct marketing doeleinden van uitsluitend TEFAL.

5. Verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer
Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, en onverminderd de verwerking door de VERWERKER zoals hoger omschreven, hebben enkel DIAMANT en TEFAL en betrokken werknemers van DIAMANT en TEFAL toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. DIAMANT en TEFAL zorgen ervoor dat de VERWERKER gebonden is aan passende veiligheidsnormen en vertrouwelijkheidsverplichtingen om ongeoorloofde publicatie van of toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen. Als de deelnemer het deelnemingsformulier invult, worden zijn/haar persoonsgegevens opgenomen in een
®VANDEMOORTELE NEDERLAND B.V. – 2020 - Alle rechten voorbehouden
Privacyverklaring - ACTIE “WIN EEN REDDY® PAKKET 2020”
gegevensbestand dat toegankelijk is voor DIAMANT en TEFAL (d.w.z. binnen de Europese Economische Ruimte).

6. Opslag van de persoonsgegevens van de deelnemers
DIAMANT en TEFAL slaan de persoonsgegevens van de deelnemer op die in het kader van de ACTIE worden verkregen. Na afloop en volledige afwikkeling van de ACTIE worden de gegevens van de deelnemer volledig verwijderd uit het systeem van DIAMANT en TEFAL, tenzij en voor zover een langere bewaring opgelegd wordt door toepasselijke wetgeving of mits toestemming.

7. Rechten van de deelnemer
De deelnemer heeft het recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die DIAMANT en TEFAL kunnen verwerken, door contact op te nemen met DIAMANT via en met TEFAL met . Als de deelnemer niet langer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de ACTIE van DIAMANT en TEFAL, heeft hij/zij te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming voor de verwerking in te trekken en zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen. Hierdoor worden alle persoonsgegevens van de deelnemer permanent verwijderd uit alle bestanden die DIAMANT en TEFAL gebruiken om zijn/haar persoonsgegevens op te slaan.
De deelnemer heeft het recht om van DIAMANT en TEFAL de beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer (i) hij/zij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, (ii) de verwerking onwettig blijkt, maar de deelnemer niet wil dat de persoonsgegevens volledig worden verwijderd of (iii) DIAMANT en / of TEFAL de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar ze relevant zijn voor de deelnemer in het kader van een rechtsvordering (iv) de deelnemer bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verantwoording van DIAMANT en / of TEFAL.
De deelnemer heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de AVG.
Als de deelnemer een vraag wenst te stellen over de manier waarop zijn/haar persoonsgegevens door DIAMANT of TEFAL worden verwerkt, of indien hij/zij een klachtenprocedure wenst op te starten, kan hij/zij dat doen door contact op te nemen met voor DIAMANT en met voor TEFAL Ook kan hij/zij een klacht indienen over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
De bovenvermelde rechten van de deelnemer zijn enkel van toepassing in de mate en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving.

8. Veiligheidsmaatregelen
DIAMANT en TEFAL gebruiken verschillende passende beveiligingstechnologieën en -procedures om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemer te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies. Alleen het ACTIE-team van DIAMANT en TEFAL (“verantwoordelijke voor de verwerking”) en de “verwerker(s)”) krijgen toegang tot de persoonsgegevens van de deelnemer. Deze personen zijn verplicht om de privacy en vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

9. Contact
Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van de gegevens die u hebt ingediend, neem dan contact met ons op via met voor DIAMANT en met voor TEFAL.

Elke deelnemer kan de rechten, zoals vermeld onder punt 7, uitoefenen door de verzending van zijn/haar verzoek met een kopie van de identiteitskaart naar voor DIAMANT en naar voor TEFAL. Elke deelnemer kan zich via dezelfde kanalen ook verzetten tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en/of de doorgave ervan aan derden.

10. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid
De Privacyverklaring van DIAMANT en TEFAL in het kader van de ACTIE is onderworpen aan het Nederlandse recht. De bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van DIAMANT en TEFAL hebben de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel voortvloeien uit deze Privacyverklaring van DIAMANT en TEFAL en die niet in der minne kunnen worden geregeld.


Opgemaakt te Zeewolde, op 01/04/2020

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacyverklaring Cookie instellingen